ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY ZMOS

Predseda ZMOS

Predseda je štatutárnym orgánom ZMOS a jeho funkčné obdobie je v súlade s funkčným obdobím samosprávy orgánov obcí a miest štvorročné. Predsedu volí prvý snem po voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Od III. snemu ZMOS je výkon funkcie predsedu viazaný na výkon funkcie primátora mesta alebo starostu obce.
Do pôsobnosti predsedu patrí:

 • predkladať snemu správu o činnosti a plnení úloh združenia,
 • zvolávať zasadnutia rady a predsedníctva, podpisovať uznesenia týchto orgánov,
 • zastupovať združenie vo vzťahu k NR SR, vláde SR, ústredným orgánom štátnej správy, právnickým osobám a medzinárodným orgánom a organizáciám,
 • rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami alebo organizačným poriadkom zverené iným orgánom združenia.

Súčasným predsedom ZMOS je doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD. Funkciu vykonáva na základe voľby predsedu.

Snem ZMOS

Najvyšším orgánom ZMOS je snem, t. j. zhromaždenie starostov a primátorov. Koná sa každý rok buď ako zhromaždenie predstaviteľov všetkých členských miest a obcí, alebo ako zhromaždenie delegátov podľa kľúča, ktorý schvaľuje Rada ZMOS.

Do pôsobnosti snemu patrí:

 • schvaľovať a meniť Stanovy ZMOS,
 • b) voliť a odvolávať predsedu,
 • c) voliť a odvolávať členov kontrolnej komisie,
 • d) schvaľovať základné smery činnosti a úlohy združenia na budúce obdobie, prerokúvať a schvaľovať správu predsedu a odborných sekcií rady o činnosti a plnení úloh združenia a správu kontrolnej komisie,
 • e) schvaľovať rokovací a volebný poriadok snemu,
 • f) určovať výšku členského príspevku,
 • g) rozhodnúť o zániku združenia a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach spojených s likvidáciou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Rada ZMOS

Rada ZMOS je najvyšším výkonným orgánom. Tvoria ju zástupcovia všetkých 59 regionálnych združení, ktorých volia a odvolávajú regionálne združenia.

Rada ZMOS má 131 členov (údaj k 30. novembru 2009) a člení sa na Komoru miest a Komoru obcí. Komory môžu na zasadnutiach Rady ZMOS podľa svojho uváženia rokovať o špecifických problémoch osobitne.

Rada ZMOS sa schádza minimálne raz za štvrťrok, členstvo v nej je nezastupiteľné.

Do pôsobnosti rady patrí najmä:

 • obsahovo a organizačne pripravovať a zvolávať snem,
 • zabezpečovať realizáciu uznesení snemu,
 • voliť a odvolávať na návrh predsedu prvého podpredsedu a ďalších podpredsedov združenia,
 • zriaďovať odborné sekcie rady, vymedziť ich právomoc ako orgánov rady pre vecne vymedzené oblasti, schvaľovať štatút a rokovací poriadok odborných sekcií rady, menovať a odvolávať ich členov,
 • zriadiť zmierovaciu komisiu rady,
 • vymenovať a odvolať na návrh predsedu ústredného riaditeľa kancelárie združenia,
 • schvaľovať pravidlá odmeňovania členov orgánov združenia,
 • zakladať a zriaďovať obchodné spoločnosti a iné subjekty a rozhodovať o vstupe do nich, schvaľovať vydávanie periodických publikácií pre členov združenia,
 • schvaľovať rozpočet, výsledky hospodárenia a zmeny rozpočtu združenia v priebehu roka,
 • rozhodovať o zásadných otázkach, týkajúcich sa majetku združenia,
 • schvaľovať organizačný poriadok združenia,
 • schvaľovať členstvo združenia v medzinárodných organizáciách, vrátane návrhov zastúpenia SR v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy,
 • udeľovať čestné uznanie osobám, ktoré sa významne podieľali alebo sa podieľajú na rozvoji združenia,
 • rada môže schváliť predĺženie termínu platenia členského príspevku podľa článku 10. stanov,
 • schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Predsedníctvo ZMOS

Predsedníctvo je poradným orgánom predsedu, výkonným a iniciatívnym orgánom Rady ZMOS, koordinátorom odborných sekcií a v niektorých prípadoch aj orgánom rozhodovacím.

Počet členov určuje Rada ZMOS, v súčasnosti má Predsedníctvo ZMOS 37 členov na paritnom princípe. Schádza sa podľa potreby, spravidla jedenkrát za mesiac. Členstvo v ňom je nezastupiteľné.

Predsedníctvo plní najmä tieto úlohy:

 • ako poradný orgán predsedu zaujíma stanovisko ku všetkým problémom na požiadanie predsedu,
 • ako výkonný a iniciatívny orgán rady plní uznesenia rady a v ich rozsahu prijíma samostatné rozhodnutia,
  • pripravuje a prerokúva materiály, určené na rokovanie rady, okrem tých, ktoré pripravujú odborné sekcie
  • zodpovedá za prípravu návrhu rozpočtu združenia,
  • schvaľuje a kontroluje organizačnú a obsahovú prípravu podujatí a akcií združenia,
  • schvaľuje vydávanie neperiodických publikácií združenia a dvojstranné formy spolupráce s partnerskými a inými organizáciami, udeľuje súhlas na používanie oficiálneho symbolu združenia v štylizovanej podobe,
  • prerokúva námet a žiadosti členov združenia, pokiaľ nepatria do pôsobnosti niektorej odbornej sekcie rady, alebo pokiaľ nemajú prierezový charakter,
  • schvaľuje na návrh ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS organizačnú štruktúru, počet pracovníkov a platový poriadok kancelárie ZMOS,
  • vymenúva a odvoláva riaditeľov sekcií kancelárie združenia,
 • ako koordinátor odborných sekcií rady priebežne monitoruje a hodnotí činnosť odborných sekcií rady,
 • schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Odborné sekcie Rady ZMOS

Odborné sekcie sú odborným, metodickým a iniciatívnym orgánom rady spravidla pre oblasť identickú s pôsobnosťou ústrednéhoorgánu štátnej správy. Do každej sekcie navrhujú svojich členov obe komory rady, o počte a zložení sekcií rozhoduje Rada ZMOS. Jeden z členov sekcie je vždy členom Predsedníctva ZMOS. Členstvo je nezastupiteľné, sekcia sa schádza najmenej štyrikrát ročne.

Sekcie plnia najmä tieto úlohy:

 • zaujímajú stanovisko k návrhom zákonov a iným dokumentom v rámci pripomienkového konania,
 • pripravujú návrhy legislatívnych zmien, potrebných z hľadiska miest a obcí,
 • zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi a zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí,
 • prerokúvajú námety a žiadosti členov združenia a vypracúvajú vlastné koncepčné materiály,
 • plnia úlohy, uložené snemom a snemu predkladajú správu o ich plnení.